ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Παγκόσμιαν Ημέραν Ποιήσεως!!!

Το ιερό λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού. Ολόφρεσκος! λες και μόλις εξύρισεν την γενειάδαν!!! λες και είναι ολοζώντανος βρε παιδί μου. Λες και στο ροδαλόν του μάγουλον εβάλουσιν μπότοξ! Αμ δε... Η Χάρις της Ορθοδοξίας μας ετσίτωσεν το μάγουλον. (αφιερωμένον εις ορθόδοξον αναγνώστην από Τέξας)

Το ιερό λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού.

Της κοιμήσεως της Θεοτόκου

Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας, εν τη κοιμήσει τον κόσμον ου κατέλιπες Θεοτόκε’ μετέστης προς την ζωήν, Μήτηρ υπάρχουσα της ζωής’ και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη, εκ θανάτου τας ψυχάς ημών

Της Παναγίας Μαλεβής
Ηχος α΄ .Εν τη γεννήσει.
Δεύτε πιστοί αγαλλόμενοι ανυμνήσωμεν την Παναγίαν Παρθένον, ρέει γαρ εκ της εικόνος αυτής Μύρον ευωδιάζον.Δεύτε το θάυμα τιμήσωμεν και την Παρθένον προσκυνήσωμεν και ποιήσωμεν δεήσεις εκτενείς ίνα ρύση υμάς ποικίλων περιστάσεων.

Μεγαλυνάριον
Χαίροις της Ελλάδος ο θησαυρός και της Κυνουρίας σκέπη, τείχος δόξα φρουρός, χαίροις Μαλεβής της Μονής η παρησία, Μαρία Θεοτόκε πιστών βοήθεια.

Των Αγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων
Ηχος γ΄ .Θείας πίστεως.
Θείω Πνεύματι συγκροτηθέντες, δήμος ώφθητε τροπαιοφόρος, Αθλοφόροι Χριστού Τεσσαράκοντα, δια πυρρός γαρ και ύδατος ένδοξοι, δοκιμασθέντες λαμπρώς εδοξάσθητε.Αλλ’ αιτήσασθε, Τριάδα την Υπερούσιον, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Μεγαλυνάριον.
Το τετραδεκάριθμον και λαμπρόν, σύντασμα του Λόγου, ευφημήσωμεν εν ωδαίς, κρύει και πυρί γαρ, στερρώς δοκιμασθέντες, εστέφθησαν αξίως οι Τεσσαράκοντα.

Μεγαλυνάριον (Παναγίας Ζερμπίτσας)
Χαίροις της Ζερμπίτσας ο ουρανός Μονής ανυμνούσης των θαυμάτων Σου το γνωστόν, Χαίροις Λακωνίας η Πρόμαχος και Ρύστις κακώσεων του πλάνου ώ υπερύμνητε.

Των Αγίων Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης
Ηχος πλ. δ΄.
Του Σταυρού Σου τον τύπον εν ουρανό θεασάμενος, και ως ο Παύλος την κλήσιν, ουκ εξ ανθρώπων δεξάμενος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολος Σου Κύριε, Βασιλεύουσαν Πόλιν τη χειρί σου παρέθετο, ην περίσωζε διά παντός εν ειρήνη πρεσβείες της Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε.

Μεγαλυνάριον.
Τους της ευσεβείας θείους πυρσούς, και των Αποστόλων, θιασώτας και μιμητας, συν τω Κωνσταντίνω, Ελένην την Αγίαν, ως Βασιλέων δόξαν, ανεφημήσωμεν.

Του Αγίου Ιωάννου Μονεμβασιώτη.
Ηχος πλ. α΄.
Ιωάννην τον θείον ανεφημήσωμεν, ως της πίστεως βάσιν, και μέγα στήριγμα, της καρτερίας αληθώς τον αδάμαντα, τον γενναίον αθλητήν και δυσσεβών στηλιτευτήν, τον έκλαμπρον μαργαρίτην, πρεσβεύει γαρ τω Κυρίω, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών.

+

+

+

Aμήν

Advertisements

4 Σχόλια

Subscribe to comments with RSS.

 1. Μοναχός Μαλαχίας said, on 21/03/2009 at 11:00 μμ

  Ήχος α΄ Της ερήμου πολίτης

  Εν όρει των Αμώμων ώσπερ ήλιος ελάμψας και μαρτυρικώς, Θεοφόρε, προς Θεόν εξεδήμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ Μεγαλομάρτυς του Χριστού , δια τούτο αναβλύζεις χάριν αεί, τοις ευλαβώς βοώσι σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια Σου, πάσιν ιάματα.

  ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

  Ήχος γ’ Η Παρθένος σήμερον
  Εν τω όρει ήσκησας, των Αμώμων Θεόφρον και εν τούτω ήνυσας, του μαρτυρίου τον δρόμον, όθεν Σε, διπλοίς στεφάνους ο Ζωοδότης, έστεψεν, Ιερομάρτυς Εφραίμ αξίως, εκτενώς εκδυσωπούντα, ελεηθήναι τους σε γεραίροντας.

  ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

  Βίω διαλάμπων ασκητικώ εν όρει Αμώμων, ηγωνίσω μαρτυρικώς και θαυμάτων χάριν, θεόθεν εκόμισω, Εφραίμ Οσιομάρτυς, Αγγέλων σύσκηνε.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

  Ήχος β’ Ότε κατήλθες
  Ότε κατήλθες προς μαρτύριον Αθλητά γενναιότατε τότε πληθύς Θείων Νόων τε εξεπλάγη τοις άθλοις Σου, ότε δε και πυρακτωμένον δαυλόν Συ υπέμεινας πάσαι αι χορείαι των πιστών Ορθοδόξων εκραύγαζον, Μεγαλομάρτυς Εφραίμ εκ κινδύνων ημάς διαφύλαττε.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

  Ήχος γ’ Ευφραινέσθω τα ουράνια
  Θαυμασίων Σε ηξίωσε Ιησούς ο Παντοδύναμος, διο προφθάνεις εν τάχει εν ημέρα και νυκτί καλού μενος, ρυόμενος τοις δούλοις σου εκ παντοίων κακώσεων, εδραίωμα ευσεβείας μέγιστον, ω Μεγαλομάρτυς Εφραίμ Όρους Αμώμων χαρμονή τούτον τον ύμνον μου πρόσδεξαι ως θυμίαμα ευάρεστον.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

  Ήχος δ’ Το φαιδρόν της Αναστάσεως
  Το σεπτόν και χαριτόβρητον λείψανον ως θησαυρόν κεκτημένη η Μονή σου αγάλλεται και τα δαιμόνια διώκει στρατεύματα υγείαν της ψυχής παρέχον αφθόνως τε• διο ευχαριστούμεν Σε Εφραίμ Μεγαλομάρτυς Χριστού, ο πάσι παρέχων τα συμφέροντα.

  ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

  Ήχος πλ. α’ Τον συνάναρχον Λόγον
  Τον Σταυρόν του Κυρίου ποθήσας Άγιε, εκρεμάσθης εν δένδρω ώσπερ αμνός αληθής, προσευχόμενος θερμώς έλαβες δύναμιν τελειωθείς μαρτυρικώς υπέρ Χριστού του Λυτρωτού, Εφραίμ μοναζόντων κλέος, η των Μαρτύρων τερπνότης και των πιστών προστάτης μέγιστος.

 2. αμάν βρε!! said, on 22/03/2009 at 12:24 πμ

  Μας ζάλισες σήμερα στα αραβοπερσικά άσματα…

 3. Αδελφός Αδόλφος said, on 22/03/2009 at 2:53 μμ

  Εγώ πάντως αυτή τη Ζερμπίτσα, πολύ τηνε γουστάρω ως όνομαν!
  Αλλά και το άλλο που λέει για το Γιώργο το Μαργαρίτη, καλό είναι!

 4. undantag said, on 22/03/2009 at 2:54 μμ

  Τέλεια! Ξέρω και γω ένα με τον παπά το Διαμαντή, να το πώ;


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: