ο Χριστιανός Ορθόδοξος

Θρίαμβος της Ορθοδόξου Πίστεως. Θρίαμβος μετά Βαΐων και κλάδων. Αμήν!

Posted in προσευχές, διδαχές by or2554 on 16/03/2008

Κυριακή της Ορθοδοξίας σήμερον. Ο θρίαμβος της ορθοδόξου πίστεως, ο θρίαμβος επί των κοπρωνύμωνorthodoxias.jpg
εικονομάχων, ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας, ο θρίαμβος της αναστυλώσεος των ιερών εικόνων! Από την αυτοκράτειρά μας Θεοδώρα, το σεπτόν λήψανον της οποίας εβρίσκεται σε Ελληνικόν έδαφος, εις τον ιερόν ναόν της Θεοτόκου Σπηλαιοτίσης της Κερκύρας.

Ω, εκείνη η ανεπανάλειπτος πομπή στην Βασιλεύουσα για τον αναθεματισμόν των αιρετικών, τι λαμπρή ήτο! Η επανάλειψις θα γινόταν εφεξής με την παρουσίαν του Αυτοκράτωρος και νυν με την παρουσίαν του εξοχωτάτου και ευσεβεστάτου Προέδρου της Δημοκρατίας κκ. Καρόλου Παπούλια. «Και ούτω πας Ισραήλ σωθήσεται, καθώς γέγραπται•ήξει εν Σιών ο ρυόμενος και αποστρέψει ασεβείας από Ιακώβ» (Προς Ρωμαίους, ια΄ 26). «Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει αυτώ• ον έγραψεν Μωϋσής εν τω νόμω και οι προφήται, ευρήκαμεν, Ιησούν τον υιόν του Ιωσήφ τον από Ναζαρέτ. (…) απεκρίθη Ναθαναήλ και λέγει αυτώ• ραββί, συ ει ο υιός του Θεού, συ ει ο βασιλεύς του Ισραήλ» (Κατά Ιωάννην, α΄ 46, 50).

Ποιοι αμαρτωλοί προτίμησαν τας εξοχάς και την λιακάδα της φεδράς ημέρας από την λαμπρήν θείαν λειτουργίαν;

Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα τρις σε αρσενοκοίτες και απίστους από την πίστη την Αγίαν, την Μίαν και την μόνην Ορθόδοξην!

Advertisements

9 Σχόλια

Subscribe to comments with RSS.

  1. Πάνας said, on 17/03/2008 at 12:27 πμ

    Σεπτέ και πανεριοτατε Ορθόδοξε.

    Ξεχάσατε να συμπεριλάβετε εις
    τον αναθεματισμόν σας όλους
    εμάς τους προσδοκώντας την
    επαναφοράν του Δωδεκάθεου.

    Μέγιστο λάθος.

  2. urfurshlaag said, on 17/03/2008 at 2:55 πμ

    Γεια χαρά

  3. Παράλογο said, on 17/03/2008 at 2:05 μμ

    Πως μου διεφυγε αδελφε η μερα η χτεσινη! Που πληνηθηκα; Τα αναθεμα κατα των Ελληνων και των καθολικών ειναι τα εξής:

    Επί τοις φρονούσι και λέγουσι κτιστήν είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενάργειαν της τρισυποστάτου θεότητος, ως κτιστήν εκ τούτου πάντως και αυτήν την θείαν ουσίαν αναγκαζομένοις δοξάζειν. Κτιστή γάρ κατά τους Αγίους ενέργεια, κτιστήν δηλώσει και φύσιν άκτιστον δε, άκτιστον χαρακτηρίζει ουσίαν. Καντεύθεν ήδη κινδυνεύουσι εις θείαν παντελή περιπίπτειν, και την ελληνικήν μυθολογίαν και την των κτισμάτων λατρείαν, τη καθαρά και αμώμω των χριστιανών πίστει προστριβομένοις. Μή ομολογούσι δε κατά τας αγίας θεοπνεύστους θεολογίας και το της Εκκλησίας ευσεβές φρόνημα, άκτιστον είναι πάσαν φυσικήν δύναμιν και ενέργειαν της τρισυποστάτου θεότητος ανάθεμα τρις.

    Τοις τα ελληνικά διεξιούσι μαθήματα, και μη δια παίδευσιν μόνον ταύτα παιδευομένοις, αλλά και ταίς δόξαις αυτών ταίς ματαίαις επομένοις, και, και ως αληθέσι πιστεύουσι και ούτως αυταίς ως το βέβαιον εχούσαις εγκειμένοις, ώστε ετέρους ποτέ μεν λάθρα, ποτέ δε φανερώς ενάγειν αυταίς και διδάσκειν ανενδοιάστως ανάθεμα τρις.

    Τοις μετά των άλλων μυθικών πλασμάτων, εφ’ εαυτών και την καθ’ ημάς κλίσιν μεταπλάττουσι, και τας πλατωνικάς ιδέας ως αληθείς δεχομένοις και ως αυθυπόστατον την ύλην παρά των ιδίων μορφούσθαι λέγουσι, και προφανώς διαβάλλουσι το αυτεξούσιον του Δημιουργού, του από του μη όντος εις το είναι παραγαγόντος τα πάντα, και ως ποιητού πάσιν αρχήν και τέλος επιτιθέντος εξουσιαστικώς και δεσποτικώς ανάθεμα τρις.

    Τοις δεχομένοις και παραδίδουσι τα μάταια και ελληνικά ρήματα, ότι τε προΰπαρξίς εστι των ψυχών, και ουκ εκ του μη όντος τα πάντα εγένετο, και παρήχθησαν, ότι τέλος εστί της κολάσεως η αποκατάστασις αύθις της κτίσεως, και των ανθρωπίνων πραγμάτων, και δια των τοιούτων λόγων την βασιλείαν των ουρανών λυομένην πάντως, και παράγουσαν εισάγουσιν, ήν αιωνίαν και ακατάλυτον αυτός τε ο Χριστός και Θεός ημών εδίδαξε, και παρέδοτο και δια πάσης της Παλαιάς και Νέας Γραφής ημείς παρελάβομεν ότι και η κόλασις ατελεύτητος και η βασιλεία αΐδιος, δια δε των τοιούτων λόγων εαυτούς τε απολλύουσι, και ετέροις αιωνίας καταδίκης προξένους γενομένοις ανάθεμα τρις.

    Τοις ευσεβείν μεν επαγγελλομένοις τα των Ελλήνων δε δυσσεβή δόγματα τη ορθοδόξω και καθολική εκκλησία περί τε ψυχών ανθρωπίνων, και ουρανού και γης, και των άλλων κτισμάτων αναιδώς ή μάλλον ασεβώς επεισάγουσιν ανάθεμα τρις.

    Τοις την μωράν των έξωθεν φιλοσόφων λεγομένην σοφίαν προτιμούσι, και τοις καθηγηταίς αυτών επομένοις, και τας τε μετεμψυχώσεις των ανθρωπίνων ψυχών, ή και ομοίως τοις αλόγοις ζώοις ταύτας απόλλυσθαι, και εις το μηδέν χωρείν δεχομένοις και δια τούτο ανάστασιν, και κρίσιν, και την τελευταίαν των βεβιωμένων ανταπόδοσιν αθετούσιν ανάθεμα τρις.

    Τοις λέγουσιν ότι οι των Ελλήνων σοφοί και πρώτοι των αιρεσιαρχών, οι παρά των επτά αγίων και καθολικών συνόδων, και παρά πάντων των εν Ορθοδοξία λαμψάντων πατέρων αναθέματι καθυποβληθέντας, ως αλλότριοι της καθολικής εκκλησίας δια την εν λόγοις αυτών κίβδηλον και ρυπαράν περιουσίαν κρείττονες εισι κατά πολύ, και ενταύθα και εν τη μελλούση κρίσει, και των ευσεβών μεν και ορθοδόξων ανδρών, άλλως δε κατά πάθος ανθρώπινον ή αγνόημα πλημμελησάντων ανάθεμα τρις.

  4. Ιερομόναχος Αυνάν said, on 17/03/2008 at 3:43 μμ

    Ανάθεμα Ανάθεμα Ανάθεμα!
    Στους άθεους,
    στους κύναιδους,
    στις πόρνες,
    στους κουλτουριάρηδες,
    στους αιρετικούς,
    στους Γυφτοσκοπιανούς,
    στους Εβραίους,
    στους παγανιστάς,
    στους Τουρκαλάδες.

    Κύριε ο Θεός του Αβραάμ
    Κλίνον ουρανούς και κατάβηθι, Αψαι των ορέων και καπνισθήσονται.
    Αμήν!

  5. Μητροπολίτης Ζωζώ ο Γάμα said, on 17/03/2008 at 5:46 μμ

    Επέστρεψα από λουτρά στο Μπάντεν-Μπάντεν. Και πάλι κοντά σας αδελφέ Ορθόδοξε. Κατάρα στους εικονοκλάστες.
    Αιρετικέ άθεε και αλλόπιστε, να είσαι αφορισμένος, καταραμένος, και μετά θάνατον άλυτος. Οι πέτρες και ο σίδηρος να λυθούν, συ δε μηδαμώς. Να σχισθεί η γη και να σε καταπιεί ως τον Δαθάν και τον Αβειρών. Να τρέμεις επί γης ως ο Κάιν και να αποκτήσεις την λέπρα του Γιεζή και την αγχόνη του Ιούδα. Περιπλέον να έχεις τις κατάρες των 318 θεοφόρων πατέρων.

  6. ελληνομέτρης said, on 17/03/2008 at 8:56 μμ

    Το επήρατε χαμπάρι αδελφοί (και αδελφαί) ότι ο Παναγγιώτατος κ. κυρ-Άνθιμος κατήγαγε την περηφανή πρώτη του νίκην. Ουαί τοις κιναίδοις, ουαί και τοις μοιχοίς, ουαί τοις εξωγάμοις (και μπαστάρδεσι γενικώς) και πάνω απ’ όλα ουαί τοις ηττημένοις (Jeronymo και συν αυτώ).
    Κατάρα στην Ευρώπη, στους παρδαλούς και τους φίλους των Γυφτοσκοπιανών. Ζήτω το Έθνος, Ζήτω ο Στρατός. Ζήτω ο Άνθιμος. Ζήτω ο Κώστας Ζουράρης.
    Τσα, βρε…

  7. nventris said, on 17/03/2008 at 11:28 μμ

    Φίλοι μου πόσο μου λείψατε. Μητροπολίτα Ζωζώ ευλογείτε άγιε πατέρα.

  8. akamas said, on 18/03/2008 at 6:21 μμ

    Κατάρα, ανάθεμα και σκατά στους Χριστιανούς.

  9. foufoutos said, on 18/03/2008 at 11:48 μμ

    Αφού έγινε η ανόρθωση των εικόνων λέτε να ανορθωθεί και τίποτα άλλο, τώρα που η δική μου παραπονιέται; Προσβλέπω σε κάποιο θαύμα με επαναλείψεις!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: